ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนสมุทรปราการ

เลือกกิจกรรม


ภาคเรียนที่ 1/2562 ลงทะเบียนรอบที่ 1. 13-17 พ.ค. 2562

ลำดับ รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม เปิดรับเฉพาะ อาจารย์ผู้ดูแล สถานที่ สถานะ จำนวนลงทะเบียน เปิดรับ
1. 01 พระพุทธศาสนา ม.1 ครูพัฒนา, ครูรัชดา, ครูนเรศ, ครูกัญจนา, ครูสุกัญญา, ครูกรณิศา, ครูธัญญรัตน์, ครูสิทธิรัตน์, ครูณัฐวุฒิ, ครูพิไลวรรณ, ครูผกามาศย์, ครูหนึ่งฤทัย, ครูภาวดี, ครูเบญญาภา, ครูสิริมน, ครูกันฐิกา, ครูสปัน อาคาร 3 เปิดรับสมัคร Loading... 580   ดูรายละเอียด
2. 02 ครอบครัวพอเพียง ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูนิรมล, ครูจตุพล โรงอาหารฝั่งห้องอาเซียน และห้อง 612 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
3. 03 วิถีไทยพุทธ ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูหทัยชนก 331 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
4. 04 หนังสือเล่มเล็ก ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูภานิภัค, ครูบวรผ่องโสภาคย์ 654 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
5. 05 ร้องเล่นเป็นทำนอง ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูสายจรัส , ครูประพันธ์ 657 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
6. 06 คัดลายมือ ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูกรรณิกา, ครูทัศณี 655 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
7. 07 อ่านสนุกสุขหรรษา (PISA) ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูกรรณิการ์, ครูปวีร์ธิดา 656 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
8. 08 เสียงตามสาย ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูสรวชญ, ครูรังสิมันต์ 645 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
9. 09 ภาษาพาที (การประพันธ์) ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูเมธาวี, ครูดาราวรรณ 651 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
10. 10 คำคมและปริศนาอักษรไขว้ ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูสุภาภรณ์, ครูฐานันดร 653 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
11. 12 บาสเกตบอล ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูอภินันท์ , ครูนิรากุล สนามบาสเกตบอล เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
12. 13 เปตอง ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูประยูร สนามเปตอง เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
13. 14 ฟุตซอล ม.2, ม.3 ครูกิติพงศ์, ครูกิตติ สนามฟุตซอล เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
14. 15 เซปักตะกร้อ ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูยุทธนา สนามตะกร้อ เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
15. 16 วอลเลย์บอล ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูธีรพงศ์ สนามวอลเล่ย์บอล เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
16. 17 อย.น้อย ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูชยาภรณ์ ลานหน้าอาคาร 3 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
17. 18 ตะกร้อวง ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูธีระศักดิ์ , ครูสมภพ ลานหน้าอาคารฝึกงาน (อาคาร 8) เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
18. 19 ธุรกิจการบัญชี ม.4, ม.5, ม.6 ครูสมพร คงทรัพย์ 526 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
19. 20 ธุรกิจ ม.4, ม.5, ม.6 ครูวัชรี รัตนเหม, ครูอารี, คธานี 524 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
20. 21 Beverage (การชงเครื่องดื่ม) ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูญาดา, ครูนุสรา, ครูกมลวรรณ ห้องคหกรรม (811) เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
21. 23 ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูนพดล, ครูวิทยา 423 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
22. 25 คอมพิวเตอร์ ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูปฏิญญา, ครูชนะชัย, ครูวรุตม์, ครูกนกวรรณ, ครูดนัย, ครูอำภาพร ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 2 เปิดรับสมัคร Loading... 90   ดูรายละเอียด
23. 24 โสตทัศนศึกษา ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูสำราญ , ครูจุลรักษ์ 424, 425 เปิดรับสมัคร Loading... 60   ดูรายละเอียด
24. 26 ห้องเรียนสีเขียว ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูสุมณ , ครูสฤษดิ์ ห้องเรียนสีเขียว 613 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
25. 27 รัก-รักษ์ศิลป์ ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูลลิลรัตน์ , ครูณัฐพงษ์ , ครูวัชรี 533 - 535 เปิดรับสมัคร Loading... 90   ดูรายละเอียด
26. 28 Body Dance ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูสุระพิณ, ครูอโณชา 531 เปิดรับสมัคร Loading... 60   ดูรายละเอียด
27. 29 ดนตรีไทย ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูนฤเบศ , ครูธัชมัย 549 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
28. 31 วงโยธวาทิต ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูธนวุฒิ, ครูสุชา 512 เปิดรับสมัคร Loading... 80   ดูรายละเอียด
29. 30 นาฏศิลป์ ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูฉัตรชัย , ครูวงค์ชนิตา 541 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
30. 34 เพื่อนที่ปรึกษา (YC) ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูประคอง, ครูจินตรัตน์, ครูกัญญาภัค 223 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
31. 33 แนะแนวสัญจร ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูสุมาลี ใต้ถุนอาคาร 2 ฝั่งห้องแนะแนว เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
32. 36 ยุวบรรณารักษ์ ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูสถาพร, ครูศรัญญา ห้องสมุด เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
33. 37 พยาบาลรุ่นเยาว์ ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูกนกวัลลิ์ ห้องพยาบาล อาคาร 6 เปิดรับสมัคร Loading... 8   ดูรายละเอียด
34. 32 นักศึกษาวิชาทหาร ม.4, ม.5, ม.6 ครูสุวรรณ์ , ครูเสมอแข ลานสนามเอนกประสงค์ และหน้าอาคาร 1 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
35. 35 การพูดเปลี่ยนชีวิต ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูบุปผา 244 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
36. 38 To be Number One ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูรสริน, ครูวราภรณ์ ห้อง To be Number One อาคาร 1 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
37. 41 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูอชิรญา, ครูสุชาดา 721 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
38. 42 ภาษาจีน ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูศศินภา, ครูจีน 722 เปิดรับสมัคร Loading... 45   ดูรายละเอียด
39. 44 Drama Club ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูพัชรินทร์, ครูสุรชัย, ครูศุภากร 723 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
40. 45 Amazing English ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูวรัญญา, ครูฉัตรวิไล, ครูเกศสินีย์ 733 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
41. 46 English with song ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูศศิตา, ครูอมรรัตน์ 743 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
42. 47 ปริศนาอักษรไขว้ภาษาอังกฤษ ม.4, ม.5, ม.6 ครูจารุวรรณ , ครูดวงรัตน์ 731 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
43. 48 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูนวพร, ครูทองใหม่, ครูพิชญาภัค 742 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
44. 50 หมากกระดาน ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูธวัชชัย 233 เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
45. 51 คิดเลขเร็ว ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูอกนิษฐ์, ครูพรนภา จุ้ยเจริญ 232 เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
46. 52 A-MATH ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูธนิตา, ครูวิริยา 245 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
47. 54 คณิตศาสตร์ โปรแกรม GSP ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูทรรศนีย์, ครูพรนภา วงศ์สายตา 242 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
48. 53 ซูโดกุ ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูชนิกา, ครูสาวิตรี 234 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
49. 55 เวทคณิต ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูจงจิต, ครูสุจินดา 246 เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
50. 63 วิทยาศาสตร์แสนสนุก ม.2, ม.3 ครูแสงระวี, ครูรุ่งอรุณ 537 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
51. 65 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ม.2, ม.3 ครูณัฐพงษ์, ครูชานนท์ 641 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
52. 64 ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ ม.4, ม.5, ม.6 ครูพิชญาภัค , ครูปรียาดา 637 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
53. 62 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ STEM ม.2, ม.3 ครูสายใจ, ครูวชิรพล, ครูกนกพร 642 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
54. 66 เคมีรุ่นเยาว์ ม.4, ม.5, ม.6 ครูอุบลศรี , ครูวรรณิศา 634 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
55. 61 วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ม.4, ม.5, ม.6 ครูณฐินี, ครูบุญญฤทธิ์, ครูเขมรัฐ, ครูธีรนุช, ครูพัสตราภรณ์, ครูวริษฐ์, ครูธนศกร อาคาร 6 ชั้น 3 เปิดรับสมัคร Loading... 200   ดูรายละเอียด
56. 67 ฟิแลป ม.4, ม.5, ม.6 ครูพิมพ์ใจ, ครูกฤช, ครูสุทธินี 636 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
57. 39 สภานักเรียน ม.5, ม.6 ครูธรรศกร, ครูสิทธิชัย ห้องสภานักเรียน 615 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
58. 43 Enjoy vocabulary ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูพีรญา, ครูทัศนีย์ 732 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
59. 11 พินิจวรรณคดี ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูณิชารีย์, ครูศิรินันท์ 652 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
60. 22 ศิลปะการโรยทราย (สวนแก้ว) ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูอภิมุข อาคารฝึกงาน (อาคาร 8) เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
61. 60 GURU IT ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูมารินทร์ & Labboy IT ห้อง"บริการ ICT &SP INTERNET" เปิดรับสมัคร Loading... 15   ดูรายละเอียด
62. 40 ลูกเสือกองร้อยพิเศษ ม.2, ม.3 ครูวันเพ็ญ ลานอเนกประสงค์ข้างเสาธง เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
63. 49 Young Reporter ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูสิริพร, ครูแสงระวี 741 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
64. 56 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.ต้น ม.2, ม.3 ครูดวงใจ, ครูจันทร์ญา 231 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
65. 57 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ม.4, ม.5, ม.6 ครูเทพมงคล, ครูสุชาดา 241 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
66. 58 อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ม.ต้น ม.2 ครูวาสนา 243 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
67. 59 อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ม.4, ม.5, ม.6 ครูฤกษ์ดี, ครูวิไล 244 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
68. 68 Organic Science House ม.2, ม.3 ครูอมรพันธ์, ครูวรัทยา 527 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด