ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนสมุทรปราการ

เลือกกิจกรรม


ภาคเรียนที่ 1/2560 ลงทะเบียนรอบที่ 1. 13-16 พ.ค. 2560

ลำดับ รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม เปิดรับเฉพาะ อาจารย์ผู้ดูแล สถานที่ สถานะ จำนวนลงทะเบียน เปิดรับ
1. 01 พระพุทธศาสนา ม.1 ครูพัฒนา และคณะ อาคาร 3 เปิดรับสมัคร Loading... 580   ดูรายละเอียด
2. 02 อาเซียนพาเพลิน ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูนิรมล 221 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
3. 03 ศีล สมาธิ ปัญญา ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูสปัน 323 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
4. 04 หนังสือเล่มเล็ก ม.4, ม.5, ม.6 ครูทัศณี , ครูกัลยา ุ655 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
5. 05 ร้องรำเป็นทำนองเสนาะ ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูสายจรัส , ครูสุวิชญา ุ657 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
6. 06 นักอ่านรุ่นเยาว์ ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูดาราวรรณ , ครูศิรินันท์ 654 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
7. 07 ปริศนาวรรณคดีไทย ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูเมธาวี , ครูจิตรลดา ุ652 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
8. 08 เส้นสายลานกวี ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูกรรณิการ์ คงสว่าง , ครูสุภาภรณ์ ุ656 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
9. 09 คลินิกหมอภาษา ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูกรรณิกา แสงฉาย , ครูประพันธ์ 651 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
10. 10 พาทีสร้างสรรค์ ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูเสมอแข , ครูสรวชญ ุ653 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
11. 11 บาสเกตบอล ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูอภินันท์ , ครูปริวรรต สนามบาสเกตบอล เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
12. 12 ลีลาศ ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูสุชาติ ห้องพละ เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
13. 13 วอลเลย์บอล ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูธีรพงศ์ สนามวอลเลย์บอล เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
14. 14 มวย ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูเกรียงศักดิ์ ลานใต้ถุนอาคาร 4 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
15. 15 กรีฑา ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูประยูร สนามข้างห้องพละ เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
16. 16 ฟุตซอล ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูกิติพงศ์ สนามฟุตซอล เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
17. 17 ฟุตบอล ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูอภิสิทธิ์ สนามฟุตบอล เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
18. 18 ตะกร้อวง ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูธีระศักดิ์ , ครูสมภพ มุมอาคาร 6 ฝั่งหน้าโรงเรียน เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
19. 19 พิมพ์ดีดไทย ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูอำไพวรรณ , ครูสุภาพร 521 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
20. 20 ธุรกิจการบัญชี ม.4, ม.5, ม.6 ครูสมพร คงทรัพย์ 526 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
21. 21 ธุรกิจ ม.4, ม.5, ม.6 ครูวัชรี รัตนเหม , ครูอารี , ครูธานี 524 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
22. 22 ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ ม.4, ม.5, ม.6 ครูนพดล , ครูมุกอันดา 423 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
23. 23 คอมพิวเตอร์ ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูปฏิญญา และคณะ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 1 เปิดรับสมัคร Loading... 200   ดูรายละเอียด
24. 24 โสตทัศนศึกษา ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูสำราญ , ครูจุลรักษ์ 421 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
25. 25 ห้องเรียนสีเขียว ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูสุมณ , ครูสฤษดิ์ ห้องเรียนสีเขียว 613 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
26. 26 รักษ์ศิลป์ ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูลลิลรัตน์ , ครูณัฐพงษ์ , ครูวัชรี 533 - 534 เปิดรับสมัคร Loading... 80   ดูรายละเอียด
27. 27 Acting Make Up Dance ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูสุระพิณ และคณะ 531 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
28. 28 Thai Classical Music Club (ดนตรีไทย) ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูนฤเบศ , ครูธัชมัย 549 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
29. 29 ดนตรีสากล (วงโยธวาทิต) ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูธนาวุฒิ 512 เปิดรับสมัคร Loading... 80   ดูรายละเอียด
30. 30 นาฏศิลป์ ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูฉัตรชัย , ครูวงค์ชนิตา , ครูอโณชา 542 เปิดรับสมัคร Loading... 60   ดูรายละเอียด
31. 31 เพื่อนที่ปรึกษา (YC) ม.4, ม.5, ม.6 ครูบุปผา , ครูประคอง 223 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
32. 32 แนะแนวสัญจร ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูสุมาลี , ครูอมรรัตน์ ห้องแนะแนว อาคาร 2 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
33. 33 การใช้ห้องสมุด ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูธรรศกร , ครูรังสิมันต์ ห้องสมุด อาคาร 5 เปิดรับสมัคร Loading... 31   ดูรายละเอียด
34. 34 พยาบาลรุ่นเยาว์ ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูกนกวัลลิ์ ห้องพยาบาล อาคาร 6 เปิดรับสมัคร Loading... 8   ดูรายละเอียด
35. 35 นักศึกษาวิชาทหาร ม.4, ม.5 ครูสุวรรณ์ , ครูพุทธิพงษ์ หลังเสาธง ลานหน้าอาคาร 1 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
36. 36 บำเพ็ญประโยชน์ ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูสมพร สังข์พูล และคณะ หน้าห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
37. 37 To be Number One ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูสิทธิชัย ห้อง To be Number One เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
38. 38 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูอชิรญา ึ733 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
39. 39 ภาษาจีน ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูรสริน , ครูศศินภา 732 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
40. 40 Drama Club ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูสุนทรี , ครูนิยม 741 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
41. 41 Funny English ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูพัชรินทร์ , ครูสุรชัย ึ724 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
42. 42 Scrabble ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูนันทยา 744 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
43. 43 ปริศนาอักษรไขว้ภาษาอังกฤษ ม.4, ม.5, ม.6 ครูจารุวรรณ , ครูดวงรัตน์ ึ731 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
44. 44 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูนวพร , ครูทองใหม่ 742 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
45. 45 หมากกระดาน ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูธวัชชัย ลานหน้าอาคาร 3 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
46. 46 พิชิตคณิตศาสตร์ ม.2, ม.3 ครูวาสนา 231 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
47. 47 คณิตจิ๊กซอว์ ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูณัทภิญญา , ครูณฐรัฐ 546 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
48. 48 คณิตศาสตร์ โปรแกรม GSP ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูวรัญญู 131 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
49. 49 ปริศนากับตัวเลข ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูพรนภา , ครูวิไล 132 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
50. 50 เกม 24 ม.2, ม.3 ครูนิภาพร 234 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
51. 51 คณิตศาสตร์หรรษา ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูเทพมงคล , ครูจันทร์ญา 232 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
52. 52 วิทยาศาสตร์แสนสนุก ม.2, ม.3 ครูแสงระวี 537 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
53. 53 สิ่งประดิษฐ์กับวิทยาศาสตร์ ม.4, ม.5, ม.6 ครูรัฐชฎากรณ์ 539 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
54. 54 ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูพิชญาภัค , ครูสรินยา ห้องสมุุดวิทยาศาสตร์ อาคาร 6 ชั้น 3 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
55. 55 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูสายใจ และคณะ 527 และ 529 เปิดรับสมัคร Loading... 100   ดูรายละเอียด
56. 56 มหัศจรรย์พิชิตโรค ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูกันทิมา , ครูรุ่งอรุณ 636 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
57. 57 เคมีรุ่นเยาว์ ม.4, ม.5, ม.6 ครูอุบลศรี , ครูวรรณิศา 634 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
58. 58 วิทยาศาสตร์ ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูณฐินี และคณะ อาคาร 6 ชั้น 3,4 เปิดรับสมัคร Loading... 100   ดูรายละเอียด
59. 59 ชีวะ สอวน. ม.4, ม.5, ม.6 ครูพัสตราภรณ์ , ครูธีรนุช 633 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
60. 60 ฟิแลป ม.4, ม.5, ม.6 ครูกฤช 636 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด