ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนสมุทรปราการ

เลือกกิจกรรม


ภาคเรียนที่ 1/2561 ลงทะเบียนรอบที่ 1. 12-15 พ.ค. 2561

ลำดับ รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม เปิดรับเฉพาะ อาจารย์ผู้ดูแล สถานที่ สถานะ จำนวนลงทะเบียน เปิดรับ
1. 01 พระพุทธศาสนา ม.1 ครูพัฒนา และคณะ อาคาร 3 เปิดรับสมัคร Loading... 551   ดูรายละเอียด
2. 02 พลเมืองรุ่นใหม่ใจอาสา ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูนิรมล, ครูจงจิต 612 เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
3. 03 ต้นกล้าแห่งความยุติธรรม ม.6 ครูสปัน ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 4 ชั้น 2 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
4. 04 หนังสือเล่มเล็ก ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูทัศณี , ครูภานิภัค, ครูกัลยา ุ645 เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
5. 05 ร้องเล่นเป็นทำนอง ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูสายจรัส , ครูประพันธ์ ุ657 เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
6. 06 นักอ่านรุ่นเยาว์ ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูสุภาภรณ์ , ครูศิรินันท์ 654 เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
7. 07 เกร็ดความรู้จากวรรณคดีไทย ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูกรรณิการ์ คงสว่าง, ครูสุรัตน์ ุ655 เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
8. 08 คำคมล้มกระดาน ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูกรรณิกา แสงฉาย, ครูสรวชญ ุ656 เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
9. 09 ความรู้รอบตัว ม.4, ม.5, ม.6 ครูเมธาวี, ครูดาราวรรณ 652 เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
10. 10 เกมภาษาไทยหรรษา ม.2, ม.3 ครูรังสิมันต์, ครูณิชารีย์ ุ653 เปิดรับสมัคร Loading... 42   ดูรายละเอียด
11. 11 บาสเกตบอล ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูอภินันท์ , ครูปริวรรต สนามบาสเกตบอล เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
12. 12 ลีลาศ ม.4, ม.5, ม.6 ครูสุชาติ ห้องพละ เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
13. 13 ยูยิตสู ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูธีรพงศ์ ห้องยูยิตสู เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
14. 14 มวยไทย ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูเกรียงศักดิ์ ลานใต้ถุนอาคาร 4 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
15. 15 กรีฑา ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูประยูร สนามหน้าห้องพละ เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
16. 16 ฟุตซอล ม.2, ม.3 ครูกิติพงศ์, ครูกิตติ สนามฟุตซอล เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
17. 17 เซปักตะกร้อ ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูยุทธนา สนามตะกร้อ เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
18. 18 ตะกร้อวง ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูธีระศักดิ์ , ครูสมภพ มุมอาคาร 6 ฝั่งหน้าโรงเรียน เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
19. 19 พิมพ์ดีดไทย ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูอำไพวรรณ , ครูสุภาพร 521 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
20. 20 ธุรกิจการบัญชี ม.6 ครูสมพร คงทรัพย์ 526 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
21. 21 ธุรกิจ ม.4, ม.5, ม.6 ครูวัชรี รัตนเหม , ครูอารี , ครูธานี 524 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
22. 22 ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ ม.6 ครูนพดล 423 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
23. 23 คอมพิวเตอร์ ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูปฏิญญา และคณะ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 2 เปิดรับสมัคร Loading... 200   ดูรายละเอียด
24. 24 โสตทัศนศึกษา ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูสำราญ , ครูจุลรักษ์ 421 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
25. 25 ห้องเรียนสีเขียว ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูสุมณ , ครูสฤษดิ์ ห้องเรียนสีเขียว 613 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
26. 26 รักษ์ศิลป์ ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูลลิลรัตน์ , ครูณัฐพงษ์ , ครูวัชรี 533 - 534 เปิดรับสมัคร Loading... 90   ดูรายละเอียด
27. 27 Body Dance ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูสุระพิณ และคณะ 531 เปิดรับสมัคร Loading... 70   ดูรายละเอียด
28. 28 ดนตรีไทย ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูนฤเบศ , ครูธัชมัย 549 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
29. 29 วงโยธวาทิต ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูธนวุฒิ, ครูสุชา 222 เปิดรับสมัคร Loading... 70   ดูรายละเอียด
30. 30 นาฏศิลป์ ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูฉัตรชัย , ครูวงค์ชนิตา 542 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
31. 31 เพื่อนที่ปรึกษา (YC) ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูประคอง, ครูบุปผา, ครูกัญญาภัค 223 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
32. 32 แนะแนวสัญจร ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูสุมาลี , ครูจินตรัตน์ ใต้ถุนอาคาร 2 ฝั่งห้องแนะแนว เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
33. 33 ยุวบรรณารักษ์ ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูสถาพร ห้องสมุด เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
34. 34 พยาบาลรุ่นเยาว์ ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูกนกวัลลิ์ ห้องพยาบาล อาคาร 6 เปิดรับสมัคร Loading... 10   ดูรายละเอียด
35. 35 นักศึกษาวิชาทหาร ม.4, ม.5, ม.6 ครูสุวรรณ์ , ครูเสมอแข ลานสนามเอนกประสงค์ และหน้าอาคาร 1 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
36. 36 บำเพ็ญประโยชน์ ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูสิริพร, ครูวราภรณ์, ครูแสงระวี โรงอาหารอาคาร 2 ฝั่งห้องอาเซียน เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
37. 37 To be Number One ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูสิทธิชัย ห้อง To be Number One เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
38. 38 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูอชิรญา, ครูสุชาดา 733 เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
39. 39 ภาษาจีน ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูรสริน , ครูศศินภา 732 เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
40. 40 Drama Club ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูพัชรินทร์, ครูสุรชัย, ครูทัศนีย์ 723 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
41. 41 International Food ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูวรัญญา และคณะ 721 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
42. 42 English with song ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูศศิตา, ครูอมรรัตน์ 742 เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
43. 43 ปริศนาอักษรไขว้ภาษาอังกฤษ ม.4, ม.5, ม.6 ครูจารุวรรณ , ครูดวงรัตน์, ครูนิยม 722 เปิดรับสมัคร Loading... 55   ดูรายละเอียด
44. 44 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูนวพร, ครูทองใหม่, ครูพิชญาภัค 751 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
45. 45 หมากกระดาน ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูธวัชชัย ห้องพักครูคณิตศาสตร์ อาคาร 2 เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
46. 46 พิชิตคณิตศาสตร์ ม.2 ครูวาสนา 232 เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
47. 47 A-MATH ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูธนิตา, ครูณัทภิญญา 241 เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
48. 48 คณิตศาสตร์ โปรแกรม GSP ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูทรรศนีย์ 131 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
49. 49 ปริศนากับตัวเลข ม.4, ม.5, ม.6 ครูพรนภา , ครูวิไล โรงอาหาร เปิดรับสมัคร Loading... 45   ดูรายละเอียด
50. 50 คณิตศาสตร์หรรษา ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูเทพมงคล , ครูสุชาดา 234 เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
51. 51 วิทยาศาสตร์แสนสนุก ม.2, ม.3 ครูแสงระวี, ครูรุ่งอรุณ 537 เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
52. 52 วิทยาศาสตร์ ม.ต้น ม.2 ครูอภิรดี ห้องพักครูวิทยาศาสตร์ อาคาร 6 ชั้น 3, 4 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
53. 53 ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ ม.4, ม.5, ม.6 ครูพิชญาภัค , ครูปรียาดา 637 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
54. 54 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ STEM ม.2, ม.3 ครูสายใจ และคณะ 641 - 643 เปิดรับสมัคร Loading... 100   ดูรายละเอียด
55. 55 เคมีรุ่นเยาว์ ม.4, ม.5, ม.6 ครูอุบลศรี , ครูวรรณิศา 634 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
56. 56 วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ม.4, ม.5, ม.6 ครูณฐินี และคณะ อาคาร 6 ชั้น 3,4 เปิดรับสมัคร Loading... 200   ดูรายละเอียด
57. 57 ฟิแลป ม.4, ม.5, ม.6 ครูกฤช, ครูพิมพ์ใจ 636 เปิดรับสมัคร Loading... 45   ดูรายละเอียด
58. 58 วอลเลย์บอลล ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูชยาภรณ์ สนามวอลเลย์บอล เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
59. 59 สภานักเรียน ม.4, ม.5, ม.6 ครูวรัญญู, ครูธรรศกร ห้องสภานักเรียน 615 เปิดรับสมัคร Loading... 45   ดูรายละเอียด
60. 60 Thai Traditional Herbal Product ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูพีรญา, ครูสุนทรี 731 เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
61. 61 คณิตศิลป์ ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูชนิกา, ครูดวงใจ 231 เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด