ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
01
ชื่อกิจกรรม
พระพุทธศาสนา
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูพัฒนา, ครูรัชดา, ครูนเรศ, ครูกัญจนา, ครูสุกัญญา, ครูกรณิศา, ครูธัญญรัตน์, ครูสิทธิรัตน์, ครูณัฐวุฒิ, ครูพิไลวรรณ, ครูผกามาศย์, ครูหนึ่งฤทัย, ครูภาวดี, ครูเบญญาภา, ครูสิริมน, ครูกันฐิกา, ครูสปัน
สถานที่
อาคาร 3
รายละเอียด
ชุมนุมพระพุทธศาสนา เป็นชุมนุมที่มุ่งเน้นและสนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม สามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือสังคมได้ โดยใช้้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ทำให้ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข (รับเฉพาะ ม.1)
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 580
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันศุกร์ (545)

กลับ