ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
08
ชื่อกิจกรรม
เสียงตามสาย
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูสรวชญ, ครูรังสิมันต์
สถานที่
645
รายละเอียด
นักเรียนสามารถช่วยเหลืองานด้านการประชาสัมพันธ์ได้ สามารถสื่อสารได้ชัดเจน มีความมั่นใจ กล้าพูดต่อหน้าชุมชน มีทักษะทางการพูดดี สามารถประชาสัมพันธ์ทางสือเทคโนโลยีต่างๆได้
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 50
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันศุกร์ (50)

กลับ