ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
26
ชื่อกิจกรรม
ห้องเรียนสีเขียว
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูสุมณ , ครูสฤษดิ์
สถานที่
ห้องเรียนสีเขียว 613
รายละเอียด
นักเรียนต้องจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการหมักขยายหัวเชือจุลินทรีย์ EM ปฏิบัติการสายตรวจพลังงาน และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนได้
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 50
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันศุกร์ (50)

กลับ