ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
60
ชื่อกิจกรรม
GURU IT
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูมารินทร์ & Labboy IT
สถานที่
ห้อง"บริการ ICT &SP INTERNET"
รายละเอียด
ตอบสนองศักยภาพและเพิ่มพูนทักษะให้แก่นักเรียน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ในการดูแล รักษา ซ่อมบำรุง เครื่องคอมพิวเตอร์ และนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์
1. อินเตอร์เน็ตและบริการ ICTในห้อง "SP INTERNET"
2. การดูแล ปรับซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
3. รอบรู้เรื่อง IT
ซึ่งนักเรียนจะศึกษาจากการฝึกปฎิบัติจริง กับ เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งข้อมูลที่ครูแนะนำ และอื่น ๆ ได้อีกในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยการใช้ Search engine และส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์อย่างสร้างสรรค์
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 15
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันศุกร์ (15)

กลับ